Lydia

26 tekstów – auto­rem jest Ly­dia . 

Pogoń

Go­nisz coś
Poświęcasz coś w imię czegoś
"Coś" zaw­sze tracisz
"Cze­goś" nig­dy nie zyskasz
W konsekwencji
Wszys­tko co stworzyłeś umiera
Pogrążone w fałszy­wej obiet­ni­cy lep­sze­go jut­ra
W tym ona
Bo za­pom­niałeś jak wy kiedyś
Bez pogoni
Bez czegoś
Szczęśliwi 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 16 września 2016, 20:44

Naj­bar­dziej bo­les­ne uczu­cia mają w zwycza­ju budzić się nocą. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 4 września 2015, 15:15

* * *

Byłeś tak blis­ko ciałem
Lecz duszą daleko.

Umarłeś już daw­no
Gdy prze­rażonym szep­tem rzekłeś:
,,nie czuję"
Łzą zbawienia
Za­kończyłeś bo­les­ne istnienie

Te­raz ro­zumiem
Złość mnie nie karmi
W pa­mięci i ser­cu na zaw­sze żywy 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 27 sierpnia 2015, 17:19

* * *

Który to już strzał?
Wciąż nie czuję upad­ku
Jeśli to co mieliśmy miało znacze­nie.
Dlacze­go nie poz­wo­lisz odejść bez­bo­leśnie?

Łapiesz oddech
Po­ciągasz za spust
Kończysz swą zbrodnię
Pat­rząc jak gaśnie Twój księżyc

Wiedziałeś
Nie jes­teśmy kuloodporni. 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 20 sierpnia 2015, 03:10

Naj­większą war­tość ma to w co wkładasz uczu­cia i całe swo­je serce. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 6 sierpnia 2015, 20:41

W niektórych życiowych kwes­tiach co za dużo to za mało. 

aforyzm
zebrał 10 fiszek • 1 sierpnia 2015, 22:32

Za­mykam oczy gdy upa­dam.
W se­lek­cji na­tural­nej nies­te­ty odpadam. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 30 lipca 2015, 23:23

Na­wet nie wiesz jak pięknie brzmisz gdy mówisz, że kochasz. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 30 lipca 2015, 01:51

Nie sztu­ka być od­ważnym w słowach, lecz w czynach. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 23 lipca 2015, 16:15

Kon­tem­plując w mil­cze­niu ska­zuje­my się na sa­mot­ność i niezrozumienie. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 18 lipca 2015, 19:11
Lydia

http://moon-over-bourbon-street.tumblr.com Zapraszam :)

Zeszyty
  • Ulubione. – Praw­da, smut­ki i szczęścia.

  • Życie – praw­da o życiu

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Lydia

Użytkownicy
K L M
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

17 września 2016, 00:41Cris sko­men­to­wał tek­st Pogoń

7 września 2015, 00:06Jakuss sko­men­to­wał tek­st Najbardziej bo­les­ne uczu­cia mają [...]

5 września 2015, 22:35Lydia sko­men­to­wał tek­st Srebrzysty cień

5 września 2015, 14:14nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Najbardziej bo­les­ne uczu­cia mają [...]

5 września 2015, 00:26silvershadow sko­men­to­wał tek­st Najbardziej bo­les­ne uczu­cia mają [...]

4 września 2015, 22:43Cris sko­men­to­wał tek­st Najbardziej bo­les­ne uczu­cia mają [...]

4 września 2015, 15:15Lydia do­dał no­wy tek­st Najbardziej bo­les­ne uczu­cia mają [...]

2 września 2015, 22:36Lydia sko­men­to­wał tek­st Nic gor­sze­go nad złama­ne [...]

31 sierpnia 2015, 22:14Lydia sko­men­to­wał tek­st Głos, niczym grająca po­zytyw­ka, [...]

31 sierpnia 2015, 22:11Lydia sko­men­to­wał tek­st Pustka kar­tka, chcę coś [...]